Pont et terre-plein

92000 Nanterre

92000 Nanterre